Algemene voorwaarden voor internetverkoop - Topidee Denderleeuw


De Klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden.

 

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

 

Artikel 1 – Identificatie van de verkoper

• 1.1. De benaming Topidee BV betreft een handelsnaam met vestigingseenheid te Steenweg 379, 9470 Denderleeuw en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0805.582.525 Tel: +32 (0)53/66.00.06. - E-mail: info@topideedenderleeuw.be

• 1.2. In huidige algemene voorwaarden wordt onder “de Klant” verstaan de natuurlijke (B2C) of rechtspersoon (B2B) die aan Topidee Denderleeuw via de Webshop op www.topideedenderleeuw.be (hierna: “Webshop”) opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken, het verrichten van werkzaamheden of het verzorgen van bepaalde diensten in de bloemen- en plantensector.

 

Artikel 2 – Algemeen en definities

• 2.1. Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Klant en via de Webshop.

• 2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Topidee Denderleeuw zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

• 2.3. Bestelling via de Webshop van Topidee Denderleeuw houdt in dat de algemene voorwaarden gekend en aanvaard zijn door de Klant.

• 2.4. Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Topidee Denderleeuw aan de Klant. Alle andere voorwaarden, met inbegrip van de gebeurlijke algemene voorwaarden van de Klant, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

• 2.5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

• 2.6. Topidee Denderleeuw kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

• 2.7. Het gegeven dat Topidee Denderleeuw zich jegens de klant op een gegeven ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze algemene verkoopsvoorwaarden, houdt geen afstand in van de rechten daarin vervat en sluit een later beroep op die voorwaarden niet uit.

• 2.8. De overeenkomst op afstand kan enkel worden gesloten in het Nederlands. De verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij het Nederlands niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

• 2.9. De Webshop van Topidee Denderleeuw bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten van Topidee Denderleeuw. Als Topidee Denderleeuw gebruik maakt van afbeeldingen op haar website, dan zorgt zij ervoor dat deze zo goed als mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten uitmaken. De Klant weet en erkent dat een perfecte weergave van een reëel goed op een virtuele website onmogelijk is. Kennelijke vergissingen of fouten dienaangaande binden Topidee Denderleeuw niet.

 

Artikel 3 – Totstandkoming internetverkoop

• 3.1. De catalogus met producten en hun omschrijving die op de Webshop terug te vinden is, vormt een aanbod. Het volstaat om het online besteldocument in te vullen en te verzenden op de Webshop om een verkoop tot stand te brengen.

• 3.2. De bevestiging van de verkoop, die een overzicht van de bestelling bevat alsook de betalingsgegevens, volgt zo snel mogelijk na ontvangst van het online besteldocument door Topidee Denderleeuw en zal via e-mail aan de Klant bezorgd worden.

• 3.3. Indien een aanbod op de website van Topidee Denderleeuw een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

• 3.4. De Klant is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan Topidee Denderleeuw verschaft bij het plaatsen van een bestelling. Topidee Denderleeuw kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat zij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.

• 3.5. Topidee Denderleeuw behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de Klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

 

Artikel 4 – Prijzen

• 4.1. De op de website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief BTW. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de Klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

• 4.2. De verzendkosten worden uitdrukkelijk meegedeeld bij de orderbevestiging.

• 4.3. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de Webshop zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

• 4.4. Topidee Denderleeuw kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de Klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. Indien een prijs foutief is afgebeeld op de Webshop, zal Topidee Denderleeuw dit aan de Klant meedelen. De Klant heeft dan het recht de bestelling te annuleren of kan ervoor kiezen de bestelling tegen de juiste prijs te laten verrichten.

 

Artikel 5 – Aanbod & Voorraad

• 5.1. De beschikbaarheid van de aangeboden goederen op de Webshop is beperkt tot de in de winkel van Topidee Denderleeuw aanwezige voorraad en is uitermate seizoensgebonden.

• 5.2. In het geval dat Topidee Denderleeuw een soort bloem niet op voorraad heeft of deze niet aan haar hoge kwaliteitseisen voldoet, is Topidee Denderleeuw het recht voorbehouden een bepaald type bloem te vervangen door een alternatieve soort van dezelfde (of hogere) kwaliteit, prijs en stijl.

 

Artikel 6 – Levering

• 6.1. Levering gebeurt via de eigen chauffeur van Topidee Denderleeuw in onze regio, Buiten de regio word de bestelling doorgegeven aan de lokale bloemist die wij persoonlijk kennen.

• 6.2. De levering gebeurt in principe op de gevraagde dag (behoudens in geval van Overmacht). Rekening houdend met de wettelijke schikkingen, wordt er in principe geen enkele levering uitgevoerd op maandagen en feestdagen die we gesloten zijn (word op tijd vermeld).

• 6.3. Het exacte tijdstip van levering kan, behoudens voor begrafenissen, nooit door Topidee Denderleeuw gegarandeerd worden.

• 6.4. De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het product op het aangeduide adres, hetzij, ingeval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld. In dit laatste geval dienen de verkochte goederen binnen de twee dagen te worden opgehaald bij Topidee Denderleeuw gelet op de beperkte houdbaarheid en vergankelijkheid van het product.

• 6.5. De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld. Topidee Denderleeuw kan echter niet worden aangesproken wegens laattijdige leveringen. De verkoopovereenkomst kan evenwel, behoudens gevallen van Overmacht, ontbonden worden indien de levering meer dan 48 uur na het vooropgestelde tijdstip plaatsvindt. In dat geval kan de Klant maximaal aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde prijs met uitsluiting van elke andere vergoeding.

• 6.6. In ieder geval is Topidee Denderleeuw er slechts toe gehouden te leveren indien de Klant al zijn verplichtingen jegens haar is nagekomen.

• 6.7. Topidee Denderleeuw is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Topidee Denderleeuw en de Klant.

• 6.8. Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in België. Bezorgingen aan ziekenhuizen vereist opgave van de volledige naam, informatie over zaal en afdeling. In sommige gevallen mogen koeriers niet zelf de bloemen op de afdeling afgeven, in dit geval levert Topidee Denderleeuw de bloemen tot aan de receptie of postkamer. Als de bloemen niet door het ziekenhuis of afdeling aangenomen worden, worden de kosten van de bestelling niet door Topidee Denderleeuw terugbetaald. Wanneer de bloemen verstuurd worden naar een begrafenis of uitvaartcentrum is het van uiterst belang dat de naam van de overledene correct opgegeven wordt. Wanneer uitvaartcentra of de begrafenisondernemer door specifieke omstandigheden geen bloemen accepteren worden de kosten van de bestelling niet door Topidee Denderleeuw terugbetaald.

• 6.9. Het is niet mogelijk om de bloemen ergens onbeheerd af te leveren (bijvoorbeeld voor de voordeur).

• 6.10 Per bestelling kan er maar 1 leveringsadres zijn en de hiervoor aangerekende leveringskosten per regio, dus niet in het commentaar veld meerdere adressen plaatsen , of een mail sturen met meerdere adressen , dan zullen eerst de kosten per regio betaald moeten worden.

• 6.11 De leveringskosten zijn markt conform en worden in deze sector gehanteerd .Wij zijn geen pakjesdienst .

 

Artikel 7 – Facturatie & Betaling

• 7.1. Betaling verloopt via online via de beveiligde webserver van Mollie.

• 7.2. Topidee Denderleeuw is niet verantwoordelijk voor het betalingsproces.

• 7.3. Indien de Klant een factuur wenst, kan de Klant hiervoor op de website bij opmerkingen er naar vermelden.

 

Artikel 8 – Geen recht van verzaking & annulering

• 8.1. Conform artikel 47, §4, 2° Wet Marktpraktijken d.d. 6 april 2010 beschikt de Klant niet over het recht om van de aankoop af te zien.

• 8.2. Gelet op de aard van de verkochte goederen (versheid) kan de Klant aldus niet afzien van zijn aankoop en evenmin wijzigingen aanbrengen aan bestelde goederen. Reeds betaalde sommen zijn definitief verworven voor Topidee Denderleeuw.

• 8.3. Behoudens in geval van Overmacht is de Klant niet gerechtigd een bestelling te annuleren. Indien de Klant de bestelling toch zou annuleren, kan hij geen restitutie verkrijgen van Topidee Denderleeuw.

 

Artikel 9 – Klachten

• 9.1. Klachten aangaande de levering dienen aangetekend en schriftelijk geformuleerd te worden binnen de twee (2)dagen na ontvangst van de goederen.

• 9.2. Indien Topidee Denderleeuw binnen deze termijn van twee (2) dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de Klant alle goederen volledig aanvaard heeft.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

• 10.1. Topidee Denderleeuw verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de Webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de Webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

• 10.2. In geen geval zal de contractuele en/of de buitencontractuele aansprakelijkheid van Topidee Denderleeuw verder reiken dan de factuurwaarde van de geleverde goederen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals (niet-limitatief) winstderving, verlies van informatie, strafsancties, verlies van cliënteel, etc. wordt expliciet uitgesloten.

 

Artikel 11 – Overmacht

• 11.1. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Topidee Denderleeuw verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Topidee Denderleeuw van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Topidee Denderleeuw als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 

Artikel 12 – Bewijs

• 12.1. De partijen aanvaarden uitdrukkelijk elektronische bewijsvoering (e-mail – back-ups, enz.).

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

• 13.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Webshop berusten bij Topidee Denderleeuw, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

• 13.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

• 13.3. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Topidee Denderleeuw, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Hierbij zijn uitdrukkelijk inbegrepen alle afbeeldingen en foto’s die aanwezig zijn op de website van Topidee Denderleeuw.

 

Artikel 14 – Diverse bepalingen

• 14.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan.

• 14.2. Partijen verbinden zich ertoe de nietig verklaarde bepalingen te vervangen door een andere bepaling die, zowel in feite en in rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de bedoeling der nietig verklaarde bepaling.

• 14.3. De titels van deze algemene voorwaarden en van haar afdelingen zijn louter indicatief en kunnen niet worden aangewend ter interpretatie van de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15 - Geschillenregeling

• 15.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht.

• 15.2. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering van huidige algemene voorwaarden.

 

Laatst bij gewerkt op 07/09/2023

Uitschrijven nieuwsbrief